นายจำเนียร อิ่มทิม
นายก อบต.วังตะเคียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2018
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 9974
Page Views 17873
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ อบต.วังตะเคียน
สภาพทั่วไป
          ที่ตั้งและอาณาเขต
          ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ่อพลอย  ตำบลนนทรี  และตำบลด่านชุมพล  อำเภอบ่อไร่
          ทิศใต้             ติดกับตำบลทุ่งนนทรี  อำเภอเขาสมิง
          ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลด่านชุมพล  อำเภอบ่อไร่  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมือง
          ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลเทพนิมิตและตำบลสะตอ  อำเภอเขาสมิง
          พื้นที่
          ตำบลวังตะเคียน  มีพื้นที่ทั้งหมด  78  ตารางกิโลเมตร  หรือ  51,875  ไร่
          ระยะทาง
          ห่างจากจังหวัดตราด  30  กิโลเมตร
          ห่างจากอำเภอเขาสมิง  14  กิโลเมตร
          ลักษณะภูมิประเทศ
                   พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย มีแม่น้ำเขาสมิงไหลผ่านเป็นแนวเขต แบ่งระหว่างตำบลวังตะเคียน กับตำบลเทพนิมิต และคลองพีดเป็นแนวเขตแบ่ง ระหว่างตำบลวังตะเคียนกับตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี
ลักษณะภูมิอากาศ
                   ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนจะเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีระหว่าง 26 – 29 องศาเซลเซียส
          ขนบธรรมเนียมประเพณี
                   - ประเพณีทำบุญสงกรานต์ และการจัดงานวันผู้สูงอายุ
                   - ประเพณีการตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
                   - ประเพณีงานวันลอยกระทง
                   - ประเพณีแห่เทียนพรรษา
                   - ประเพณีชาวชอง
                   - ประเพณีถือศีลอดของชาวอิสลาม
          ศาสนา
                   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีส่วนน้อยนับถือศาสนาอิสลาม
          การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพ
                   มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพและได้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องแต่กลุ่มยังขาดการบริหารและการจัดการ กลุ่มจึงประสบปัญหาการดำเนินกิจกรรม
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   - เครื่องจักรสาน เช่น สุ่มไก่
                   - มีการรวมกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า ผ้าห่ม
 
 
 
 
          ข้อมูลประชากร
                   - มี 7 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 1,943 หลังคาเรือน
                   - จำนวนประชากรทั้งหมด  4,746  คน รายละเอียด ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
(หลัง)
ชื่อผู้นำท้องที่
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
1 บ้านโป่ง 483 503 986 404 นายวิชิต  ทิพย์แหร่ม
2 บ้านฆ้อ 504 521 1,025 446 นายวิโรจน์  เทียนน่วม
3 บ้านศรีบัวทอง 292 304 596 252 นายนุกูล  พรมสามพราน
4 บ้านแก่งหิน 227 247 474 166 นายนุสรณ์  วิทาเวช
5 บ้านตากแว้ง 259 219 478 164 นายระเบียบ  เชิญขวัญ
6 บ้านทุ่งพีด 323 294 617 267 นายรังสรรค์  ปลั่งกลาง
7 บ้านยายแห 286 284 570 244 นายจารึก  นาวาผล
รวม 2,374 2,372 4,746 1,943  
          ที่มา  :  สำนักทะเบียนอำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด ยอด ณ เดือนมีนาคม 2559
                   - มีความหนาแน่นเฉลี่ย  57  คน  /  ตารางกิโลเมตร
                   - มีความหนาแน่นเฉลี่ย  3  คน  /  ครัวเรือน
          สภาพเศรษฐกิจ
                   การประกอบอาชีพ
                             อาชีพหลัก  เกษตรกรรม
                             อาชีพรอง   รับจ้าง  ค้าขาย
                   หน่วยธุรกิจ
                   1. ธนาคาร  -  แห่ง       2. โรงแรม  -  แห่ง        3. ปั้มน้ำมัน  -  แห่ง
                   4. โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน  1  แห่ง         5. โรงสีข้าวขนาดเล็ก  1  แห่ง
          การเดินทาง
                   เดินทางจากอำเภอเขาสมิง ตรงสามแยกเขาสมิงไปตามถนนสายเขาสมิง-นนทรีย์ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
          สภาพทางสังคม
                   การศึกษา  ตำบลวังตะเคียนมีระบบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และการศึกษาขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  มีสถานศึกษาทั้งหมด  2  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล  1  แห่ง
                   - โรงเรียนบ้านโป่ง
                   - โรงเรียนวัดฆ้อ
                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังตะเคียน
                   การศาสนา  ประชาชนในตำบลวังตะเคียน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม มีวัด  จำนวน  7  แห่ง  และมัสยิด  จำนวน  2  แห่ง
                   - วัดบ้านโป่ง
                   - วัดเทพประธานพร
                   - วัดฆ้อ
                   - วัดศรีบัวทอง
                   - วัดวังตะเคียน
                   - วัดธรรมาภิมุข
                   - วัดทุ่งพีด
                   -
                   -
                   การสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ
                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง
                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆ้อ
          สภาพการประกอบอาชีพ
                   การเกษตรกรรม
                   พืชเศรษฐกิจหลักที่ปลูกมากได้แก่ยางพารา  ทุเรียน  มังคุด  เงาะ  สัปปะรด  ลองกอง  ปาล์ม  ส่วนผลผลิตทางการเกษตรจะมีพ่อค้า  แม่ค้าภายในท้องถิ่นและต่างจังหวัดเข้าไปรับซื้อถึงในพื้นที่
          สิทธิในที่ดินทำกิน
                   - ประชากรมีที่ดินที่ทำกินเป็นของตนเองมีเอกสารสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนด  นส.3 ก และสปก.
          รายได้  รายจ่ายของครัวเรือน
                   - ประชากรมีรายได้ต่อคน  โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี  คือ  23,000  บาท
                   - รายจ่ายในครัวเรือน  โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี  คือ  60,000  บาท